Настоящият документ съдържа общите условия на договора за използването на информационните услуги и съдържанието, достъпни чрез интернет сайта www.hempfarms.bg, в това число и клаузите на договора за покупко-продажба от разстояние, който може да бъде сключен чрез услугите на електронния магазин на www.hempfarms.bg, наричан по-долу за краткост „Договора“.

I. Дефиниции

Член 1. (1) За прилагането и тълкуването на настоящите общи условия, използваните понятия и изрази ще се употребяват със следното значение:

 1. „Доставчик на услуга по съхранение на чужда информация“ е физическото или юридическото лице, което предоставя споделени хостинг услуги.
 2. „Доставчик на услуги“ е дружество с адрес на електронна поща: office@hempfarms.bg.
 3. „Електронен магазин на доставчика на услуги“ („Електронния магазин“) е съвкупност от уеб страници, достъпни чрез уебсайта www.hempfarms.bg, посредством които се предоставя услуга за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние между доставчика на услуги и конкретен потребител за конкретно избрани стоки.
 4. „Информационна система“ е всяко конкретно устройство или комбинация от взаимосвързани подобни устройства, което или измежду които поне едно е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
 5. „Кошница“ е обособен графичен елемент от уебсайтът www.hempfarms.bg, визуализиращ данни за избраните от потребителя стоки, които ще бъдат предмет на поръчка.
 6. „Мобилно устройство“ е преносимо устройство, което изпълнява функциите на компютър и съдържа, но не се ограничава до, следните хардуерни и софтуерни компоненти: микропроцесор; чипсет; оперативна памет; пространство за съхранение на данни; сензорен дисплей с размер по диагонал равен на или по-малък от 7 инча или 17,78 см., който позволява визуализирането на цветове, текст и изображения, и/или клавиатура; операционна система; апликации; интернет свързаност или безжична свързаност с електронна съобщителна мрежа на доставчик на електронни съобщителни мрежи и услуги; и други. Мобилни устройства включват, но не се ограничават до, смартфони, таблети с размер да дисплея по диагонал равен на или по-малък от 7 инча и други.
 7. „Неправомерни действия“ са действия и/или бездействия, които причиняват вреди на лица, използващи електронни съобщителни мрежи и услуги, включително изпращането на непоискани търговски съобщения в нарушение на действащото законодателство (спам), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права или пароли, придобити по неправомерен начин, използване на недостатъци в системите с цел извличане на облага за себе си или за другиго или добиване на информация, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет или други електронни съобщителни мрежи, извършване на деяния, които могат да бъдат квалифицирани като престъпления, в това число, но не само, повреждане или разрушаване на чуждо имущество чрез нерегламентиран достъп до компютърни системи или информационни масиви, компютърна измама, въвеждане на компютърен вирус в компютърна програма или система от типа на „троянски коне“, системи за отдалечен контрол и др., както и извършването на каквито и да било други действия, които могат да се квалифицират като състави на непозволено увреждане или административно нарушение.
 8. „Поръчка“ е попълването на необходимите лични данни за регистрация или използването на предходна регистрация от страна на Потребителя; потвърждаване от страна на потребителя, че е запознат със съдържанието на настоящите общи условия, че е съгласен с тях и, че се задължава да ги спазва; избиране на метод за плащане и натискане на бутона „Поръчай“, достъпен в електронния магазин на доставчика на услуги, като по този начин потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и отправя оферта до доставчика на услуги за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние с предмет конкретно избрани от него стоки.
 9. „Потребител“ физическо лице, което под каквато и да е форма ползва услугите или съдържанието, предоставяни чрез уебсайта www.hempfarms.bg, администриран от доставчика на услуги, за лични цели, включително и лице, сключило договор за покупко-продажба от разстояние чрез използването на услугите от електронния магазин на доставчика на услуги.
 10. „Случайно събитие“ е непреодолимо и непредотвратимо събитие от необичаен характер, непредвидимо към момента на сключване на договора, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 11. „Споделени хостинг услуги“ включват, но не се изчерпват с услуги по предоставяне на свободно дисково пространство, намиращо се в инфраструктурата на доставчик на услуга по съхранение чужда информация; предоставяне на достъп до администраторски панел за публикации; обработване и администриране на информация, съхранявана в предоставеното дисково пространство; използване на електронна поща; предоставяне на параметри във връзка с изпълнение на услугата по договора, обвързващ доставчик на услуги и доставчика на услуга по съхранение на чужда информация; предоставяне на услуги по техническа поддръжка; предоставяне на контролен панел за управление на абонаментите и регистрациите на потребителите и други.
 12. „Стоки“ са потребими или непотребими движими вещи, които се предлагат възмездно от доставчика на услуги на потребителя чрез електронния магазин на доставчика на услуги.
 13. „Съдържание“ е всеки текст, изображение, звук, видео, мултимедия или друго аудио и/или аудио-визуално съдържание, указател за връзка или какъвто и да е друг материал, информация или цифрово съдържание, включително изразени мнения и/или становища, публикувани на уебсайта www.hempfarms.bg от доставчика на услуги върху сървър на доставчик на услуга по съхранение на чужда информация, които не се доставят на материален носител и достъпът до които се осъществява чрез уебсайта www.hempfarms.bg.
 14. „Уеб страница“ е хипертекстов документ, съдържащ файлове, изображения, аудио, видео и/или аудио-визуално и друго съдържание, достъпът до който се осъществява чрез унифициран адрес на ресурс (URL).
 15. „Уебсайт“ е съвкупност от уеб страници, съдържащи текст, звук, изображение, електронни препратки, компютърни програми (софтуер) или други материали и ресурси, които са налични в Интернет и достъпът до които може да се осъществи на унифициран адрес на ресурс (URL) в електронна съобщителна мрежа чрез използването на протокол за прехвърляне на хипертекст (http/https).
 16. „Уебсайтът“ www.hempfarms.bg e уебсайт разработен, публикуван и администриран от доставчика на услуги и достъпен на адрес www.hempfarms.bg, чрез който на потребителя се предоставят различни стоки, услуги и съдържание, които са предмет на настоящите общи условия.
 17. „Указател за връзка“ е хипервръзка, обозначена в определена уеб страница, която позволява автоматизирано препращане към друга уеб страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 18. „Услуги“ са услуги на информационното общество, предоставяни чрез уебсайта www.hempfarms.bg.

(2) В приложимите случаи думи, употребени в единствено число, следва да се разбират в смисъл, включващ множествено число, и обратно.

II. Предмет на договора

Член 2. (1) Доставчикът на услуги предоставя на потребителя чрез уебсайта www.hempfarms.bg безплатно или срещу възнаграждение услуги, които включват, но не се ограничават до услуги по търсене, обработване и предоставяне на информация и съдържание, достъпни за потребителя във вид на текст, изображения, аудио, видео и/или аудио-визуални ресурси и други, услуги по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние и доставка на стоки от каталога на електронния магазин на доставчика на услуги, услуги по изпращане на периодичен информационен бюлетин чрез електронна поща, както и всякакви други свързани услуги.

(2) Доставчикът на услуги предоставя услугите на регистрирани и нерегистрирани потребители съгласно чл. 4. В случаите, когато достъпът до конкретна услуга, предоставяна чрез уебсайта www.hempfarms.bg, изисква регистрация или заплащане на възнаграждение от страна на потребителя, това е изрично указано на съответната уеб страница.

(3) Доставчикът на услуги периодично подобрява услугите, достъпни чрез уебсайта www.hempfarms.bg, в съответствие с дейността си, като изменя техния брой, характеристики и режима на предоставянето им. Във връзка с това доставчикът на услуги може да създава или премахва определени функционалности на услугите, както и да преустанови тяхното предоставяне по реда и при условията, установени в настоящите общи условия.

(4) Всички услуги и всякаква форма на съдържание, предоставяни на потребителя чрез уебсайта  www.hempfarms.bg, имат само и единствено информационен и образователен характер. Те не следва да се възприемат като здравни услуги, медицински консултации и/или здравни съвети, диагностична и/или лечебно-терапевтична дейност или като алтернатива на подобни услуги.

(5) Всички стоки, които доставчикът на услуги предлага чрез електронния магазин, не представляват лекарствени продукти, предназначени за лечение, профилактика или диагноза на заболявания, нито заместват такива. По въпроси, засягащи здравословното състояние на потребителя или на трети лица, включително при смущения във физиологичните функции, същият следва веднага да се потърси съвет от личен лекар или друг квалифициран медицински специалист.

III. Общи положения

Член 3. (1) Настоящите условия се прилагат по отношение на предоставянето на услугите чрез уебсайта www.hempfarms.bg и съставляват неизменна част от договора, сключен между доставчика на услуги и потребителя. Те се прилагат в отношенията както с регистрираните, така и с нерегистрираните потребители – при отчитане на особеностите на съответните услуги.

(2) Текстът на настоящите общи условия е достъпен в интернет на следния адрес: https://hempfarms.bg/terms-and-conditions/ във формат, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) Указателят за връзка към уеб страницата по ал. 2, която съдържа текста на настоящите общи условия, е видима в долната част на всяка уеб страница от уебсайта www.hempfarms.bg.

(4) Настоящите условия се считат обвързващи за доставчика на услуги от момента на публикуването им в уебсайта www.hempfarms.bg.

(5) Потребителят потвърждава, че е запознат с настоящите общи условия в тяхната цялост.

(6) Потребителят потвърждава, че е навършил пълнолетие и е дееспособен.

IV. Характеристики на услугите

Член 4. (1) Услугите, предоставяни чрез уебсайта www.hempfarms.bg, които не изискват предварителна регистрация на потребителя, се предоставят безплатно и включват, но не се ограничават до, предоставяне на информация за различни видове стоки, техните основни характеристики, функции и предназначение, хранителния и химическият им състав, начинът им на употреба, информация относно техният производител и дистрибутор, цената, на която се продават и доставят от доставчика на услуги, услуги за периодично получаване на месечен информационен бюлетин, съдържащ информация за стоки на преференциални цени, и други.

(2) Услугите, предоставяни чрез уебсайта  www.hempfarms.bg срещу възнаграждение, изискват регистрация на потребителя и се предоставят след сключването на договор за покупко-продажба от разстояние по реда на настоящите общи условия. Тези услуги включват доставка на различни категории стоки, предлагани от електронния магазин на доставчика на услуги, и други.

Член 5. (1) Услугите по чл. 4, ал. 2 от настоящите общи условия се състоят в сключването на договор за покупко-продажба от разстояние и доставката на избраните от потребителя стоки до посочен от него адрес, намиращ се на територията на Европейския съюз, срещу съответно заплащане.

(2) Услугата за доставка на стоки от електронния магазин на доставчика на услуги се предоставя само след потвърждаване на успешно направена от потребителя поръчка от страна на доставчика на услуги. Потвърждаването на направената поръчка става чрез електронно съобщение, изпратено на предоставения от потребителя адрес на електронна поща. Ако избраният от потребителя метод на плащане е чрез банков превод, доставчика на услуги потвърждава направената поръчка след заверяване на сметката на доставчика на услуги със сума, равна на крайната цена на услугата, и валидно посочен номер на поръчката.

(3) Ако потребителят е направил поръчката извън работното време на доставчика на услуги или в неработен ден, то процесът по потвърждаване ще започне в първия работен ден, следващ момента на направата на поръчката. При изменение на цената на стоките през този период, потребителят заплаща тази цена, при която е направена поръчката. Във всички останали случаи процесът по потвърждаване на поръчката започва от момента на нейното получаване от доставчика на услуги.

(4) Доставчикът на услуги полага грижа да поддържа актуална информация за стоките, предлагани в електронния магазин. Въпреки това, възможно е вследствие на технически грешки потребителят да направи поръчка за стока, с която доставчикът на услуги не разполага към момента поради изчерпване на количествата. В тези случаи доставчикът на услуги има правото да направи отказ на поръчката, като изрично уведоми за това потребителя чрез телефонно обаждане във възможно най-кратки срокове.

(5) Доставчикът на услуги изпраща поръчаните стоки в срок до три работни дни от потвърждаването на поръчката. Доставката на поръчаните стоки до посочения от потребителя адрес се осъществява от спедиторско дружество съобразно графика си на обслужване.

(6) В деня на получаване на поръчката потребителят получава обаждане или кратко текстово съобщение (SMS) от представител на спедиторското дружество за предстоящата доставка. Доставчикът на услуги не отговаря за действията на представителите на спедиторското дружество, доколкото те са лица извън организацията и контрола на доставчика на услуги.

(7) Цената за ползване на услугите по чл. 4, ал. 2 се определя съобразно цената на избраните от потребителя стоки, определена от доставчика на услуги към момента на поръчката, и цената за доставката на стоките, съобразно посочения от потребителя адрес за доставка и действащите правила за ценообразуване, определени от спедиторското дружество „ЕКОНТ“ ООД. Крайната цена на услугата с включени всички данъци и такси се посочва по ясен и разбираем за потребителя начин на уеб страница от електронния магазин на доставчика на услуги, преди да бъде направена поръчката.

(8) Плащането на дължимото възнаграждение се смята за извършено със заверяването на банковата сметката на доставчика на услуги с дължимата сума или с предаването на дължимата сума на представителя на спедиторското дружество в зависимост от избрания метод на плащане.

(9) Доставчикът на услуги има право едностранно да променя цената на стоките и крайното възнаграждение, дължимо за ползване на услугите по чл. 4, ал. 2. Независимо от тези промени, потребителят винаги дължи този размер на възнаграждението, посочен на уеб страницата на съответната услуга към момента на заявяването ѝ.

Член 6. Услугите по чл. 4, ал. 2 от настоящите общите условия се предоставят със сключването на договора за покупко-продажба от разстояние по реда на чл. 8 и следващите от общите условия.

V. Сключване на договора

Член 7. (1) Общите условия са обвързващи за страните от момента, в който потребителят се е запознал със съдържанието им и ги приел, освен ако в тях не е предвидено друго.

(2) Потребителят потвърждава, че се е запознал със съдържанието на настоящите общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва с всяко използване на услугите и съдържанието, достъпни чрез уебсайта www.hempfarms.bg.

(3) Използване по смисъла на предходната алинея включва, но не се ограничава до, всяко отваряне, визуализиране и възпроизвеждане на уеб страница от уебсайта www.hempfarms.bg, натискане или докосване върху указател за връзка, видима на началната (заглавна) страница или на която и да е друга уеб страница от уебсайта www.hempfarms.bg, извършването на поръчка в електронния магазин на доставчика на услуги.

(4) В случай че потребителят не е съгласен с някоя от уговорките, съдържащи се в настоящите общи условия, той не следва да използва уебсайта www.hempfarms.bg или която и да е от услугите, достъпни чрез него. В случай че потребителят вече ги е използвал или ги използва, той следва да преустанови използването им незабавно и да напусне уебсайта www.hempfarms.bg.

Член 8. (1) За да използва услугите по чл. 4, ал. 2 от настоящите общи условия, потребителят сключва договор за покупко-продажба от разстояние при действието на настоящите общи условия.

(2) Потребителят добавя желаните от него стоки в кошницата на електронния магазин, след което оформя крайния вид на кошницата, включваща избраните стоки, чрез натискане на бутона „Поръчай“. След потвърждаване на желанието си да поръча конкретните стоки, на потребителят се предоставя възможност да прегледа, провери и промени съдържанието на кошницата, след което да направи своята поръчка.

(3) За да направи своята поръчка, потребителят следва:

а) да се регистрира като попълни валиден адрес на електронна поща и парола, която да отговаря на необходимите изисквания за сложност, или да използва предходна регистрация; б) да попълни най-малко следните лични данни: име, фамилия, пълен адрес за доставка, телефон за връзка; в) да избере начин на доставка и начин на плащане; г) да потвърди, че се е запознал със съдържанието на настоящите общи условия, че е съгласен с тях и че се задължава да ги спазва като постави отметка в полето „Съгласен съм с Условията за ползване“, с което се извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис; д) да натисне бутона „Поръчай“.

(4) Преди окончателното изпращане на поръчката на потребителя се предоставя в пълен обем информацията за основните характеристиките на стоките и условията на услугата съгласно чл. 47 и чл. 49, ал. 2, 4 и 8 от Закона за защита на потребителите в непосредствена близост до бутона „Поръчай“. В случай че достъпът до уебсайта www.hempfarms.bg се осъществява от мобилно устройство, на потребителя се предоставя като минимум информацията по чл. 49, ал. 5 от Закона за защита на потребителите, а достъп до пълната информация за услугата и текста на настоящите общи условия се предоставя чрез указател за връзка.

(5) В случаи че избраният метод за плащане е чрез банков превод, след натискане на бутона „Поръчай“ по ал. 3, буква д), потребителят се пренасочва към уеб страница, на която се съдържа следната информация, необходима за извършване на банковия превод: пълна левова стойност на услугата, която следва да бъде заплатена; данни за банковата сметка, към която сумата следва да бъде наредена; нейният титуляр; данни за банката, която администрира банковата сметка; номера на поръчката, който следва задължително да бъде посочен от потребителя като основание за превода; както и телефон за връзка с доставчика на услуги. На потребителят се изпраща и електронно съобщение, което съдържа същия обем информация и с което се потвърждава успешното получаване на поръчката от доставчика на услуги.

(6) В случай че избраният метод за заплащане е наложен платеж, на потребителя се изпраща електронно съобщение, с което се потвърждава успешното получаване на поръчката от доставчика на услуги, веднага след натискане на бутона „Плащане“ по ал. 3, буква д).

(7) Информацията за предлаганите стоки в електронния магазин на доставчика на услуги не трябва да се счита за обвързваща доставчика на услуги оферта. С натискането на бутона „Заплати” потребителят отправя обвързваща оферта за закупуване на избраните стоки от доставчика на услуги.

(8) Когато избрания от потребителя метод за плащане е наложен платеж, с постъпването на електронното съобщение за потвърдена поръчка по реда на чл. 5 от настоящите общи условия в посочената от потребителя електронна поща офертата на потребителя се смята приета и договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен.

(9) Когато избраният от потребителя метод за заплащане е чрез банков превод, договорът за покупко-продажба от разстояние не може да бъде сключен преди заплащане на дължимото възнаграждение чрез банков превод, в който е посочен номера на поръчката като основание за превода. Само след заверяване на сметката на доставчика на услуги с дължимата от потребителя сума, доставчикът на услуги има право да изпрати електронно съобщение за потвърдена поръчка съгласно чл. 5 от настоящите общи условия. С постъпването на електронното съобщение за потвърдена поръчка в посочената от потребителя електронна поща офертата на потребителя се смята приета и договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен.

Член 9. При сключването на договора за покупко-продажба от разстояние съгласно чл. 6 от настоящите общи условия, доставчикът на услуги изпраща текста на настоящите общи условия като прикачен файл в стандартен файлов формат, като например PDF, към електронното съобщение по чл. 8, ал. 9 от общите условия, както и указания за условията, срокът и начинът за упражняване на правото на отказ на потребителя съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

Член 10. Договорът се сключва на български език.

VI. Условия за ползване на услугите

Член 11. (1) Услугите по чл. 4, ал. 1 от общите условия се предоставят свободно и не изискват регистрация.

(2) Услугите по чл. 4, ал. 2 от общите условия се предоставят след регистрация и извършване на поръчка и заплащане на дължимото възнаграждение.

Член 12. Предлаганите чрез уебсайта www.hempfarms.bg услуги изискват наличие на интернет свързаност на съответното крайно устройство на потребителя, от което се заявяват и използват услугите.

Член 13. (1) С цел предоставяне на услугите по чл. 4, ал. 2 доставчикът на услуги създава потребителски профил (акаунт) на всеки потребител, който се регистрира съгласно чл. 8.

(2) Потребителският профил съдържа най-малко следната информация:

1. История на заявените услуги по чл.4, ал.2; 2. Налични точки от програмата „Лоялни Клиенти“; 3. Избрани от потребителя любими стоки.

VII. Права и задължения на страните

Член 14. (1) Потребителят има право на достъп до услугите, достъпни чрез уебсайта www.hempfarms.bg, при спазване на условията и изискванията, определени от доставчика на услуги и общите условия.

(2) Потребителят има право да ползва услугите, достъпни чрез уебсайта www.hempfarms.bg само за лични цели, извън рамките на всякаква търговска или професионална дейност.

Член 15. (1) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок, считано от датата на доставката на стоките.

(2) Упражняването на това право става чрез попълване и изпращане на стандартния хартиен формуляр, който придружава получените стоки. Стандартния хартиен формуляр се изпраща заедно с получените от потребителя стоки в тяхната оригинална опаковка, неупотребявани и без следи от нарушен търговски вид, в това число, но не само: разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др. Стоките следва да са придружени от всички съпътстващи ги документи като касова бележка, фактура, указания за употреба и т.н.

(3) Доставчикът на услуги запазва правото си да не възстанови сумите за всяка получена стока, която не отговаря на изискванията по предходната алинея.

(4) Всички разходи за връщане на стоките при упражняването на правото на отказ са за сметка на потребителя.

(5) Доставчикът на услуги изпраща на посочения от потребителя адрес на електронна поща потвърждение за успешно получени стоки в стандартен файлов формат, като например PDF, незабавно след получаване и проверка на върнатите стоки.

Член 16. (1) Потребителят има право да замени доставена стока, когато стоката е различна от действително поръчаната.

(2) За упражняването на това право потребителят следва да попълни и изпрати стандартния хартиен формуляр, който придружава получените стоки. Стандартния хартиен формуляр следва да бъде изпратен заедно с получените стоки и следва да съдържа недвусмислено посочване на действително поръчаните от потребителя стоки и тяхното количество. Стоките следва да бъдат в тяхната оригинална опаковка, неупотребявани и без следи от нарушен търговски вид, в това число, но не само: разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др. Стоките следва да са придружени от всички съпътстващи ги документи като касова бележка, фактура, указания за употреба и т.н.

(3) Доставчикът на услуги запазва правото си да откаже замяна на всяка стока, която не отговаря на изискванията по предходната алинея.

(4) Доставчикът на услуги изпраща на посочения от потребителя адрес на електронна поща потвърждение за получаване на стоките и за потвърждаване на правото на замяна в стандартен файлов формат, като например PDF, незабавно след получаване и проверка на върнатите стоки.

(5) Всички транспортни разходи по упражняването на правото на потребителя по настоящата алинея се поемат от доставчика на услуги.

Член 17. (1) Потребителят има право на рекламация на стоките поради значителното им несъответствие с характеристиките, описани в електронния магазин на доставчика на услуги към момента на поръчката.

(2) Упражняването на правото на рекламация по ал. 1 изисква от потребителя да предяви рекламация пред доставчика на услуги чрез попълване и изпращане на стандартния хартиен формуляр, който придружава получените стоки. Стандартният хартиен формуляр следва да бъде изпратен заедно с получените стоки, касовата бележка, фактурата, указания за употреба и т.н.

(3) Стандартния хартиен формуляр съдържа недвусмисленото изявление на потребителя за предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията: заменяне на стоката с друга стока от електронния магазин на доставчика на услуги или възстановяване на заплатената сума. Освен изявлението по предходното изречение, искането на потребителя за рекламация следва да съдържа най-малкото:

а) в какво се състои несъответствието на стоката; б) доказателство, че дължимото възнаграждение за стоката е заплатено преди възникналото основание за рекламация; в) размера на претендираната сума; г) адрес за контакт; д) други факти и обстоятелства, които потребителят счита за относими.

(4) След получаването на стандартния хартиен формуляр, доставчикът на услуги разглежда искането за рекламация. В случай че въз основа на предоставената по ал. 2 информация рекламацията бъде сметната за основателна, доставчикът на услуги предоставя на потребителя обезщетение, изразяващо се в замяна на стоката с друга, избрана от потребителя, или възстановяване на платената от потребителя сума.

(5) Ако избраната по предходната алинея стока се предлага в електронния магазин на доставчика на услуги на по-висока стойност от заменената, разликата следва да бъде заплатена от потребителя по банков път.

(6) При по-ниска стойност на избраната по ал. 3 стока – разликата ще бъде възстановена на потребителя по начин, съответстващ на избрания от него метод на плащане.

(7) Потребителят може да упражни правото си по ал. 1 в срок до 14 дни от откриване на несъответствието, но не по-късно от две години (в приложимите случаи), считано от датата на доставката на стоките.

Член 18. (1) Потребителят няма право да използва цифровото или друго съдържание, предоставяно чрез уебсайта www.hempfarms.bg извън посочените в настоящите общи условия начини и за посочените в тях цели.

Член 19. (1) Потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия и да не извършва неправомерни действия.

(2) Извършването на неправомерни действия от страна на потребителя ще се смята от доставчика на услуги за нарушаване на настоящите общи условия.

(3) Потребителят се задължава да не използва технологии или средства, различни от технологиите и средствата, предоставени от уебсайта www.hempfarms.bg и реализирани чрез нормалната функционалност на уебсайта, за достъп до цифрово или каквото и да е друго съдържание, достъпно чрез уебсайта www.hempfarms.bg.

(4) Потребителят се задължава да не се представя за друго лице или за представител на друго физическо или юридическо лице или група от лица, които не е овластен да представлява, или по какъвто и да било начин да въвежда в заблуждение доставчика на услуги или трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена професионална или друга група.

Член 20. (1) Потребителят се задължава да заплаща по определения от доставчика на услуги начин възнаграждението, дължимо за ползване на услугите по чл. 4, ал. 2.

(2) Потребителят има право да получи фактура, издадена от доставчика на услуги, за заплатените от него възнаграждения за ползването на услугите по чл. 4, ал. 2 от общите условия. В случай че потребителят желае да му бъде издадена фактура, той следва да уведоми доставчика на услуги и да му предостави допълнителни данни съгласно изискуемите от Закона за счетоводството и Закона за данък върху добавената стойност задължителни реквизити на фактурата.

Член 21. (1) Доставчикът на услуги предоставя услугите в съответствие с уговореното в настоящите общи условия и полага дължимата грижа за достигането на стоките до посочения от потребителя адрес.

(2) Доставчикът на услуги има право на всички възнаграждения, дължими от потребителя за ползване на услугите по чл. 4, ал. 2 от общите условия.

Член 22. (1) Доставчикът на услуги има право да изпраща на потребителя на услугите по чл. 4, ал. 2 търговски съобщения, отнасящи се до стоките, предоставяни чрез електронния магазин на www.hempfarms.bg при предварително изразено съгласие от страна на потребителя.

(2) При нежелание за получаване на съобщения по ал. 1 потребителят следва да заяви своето желание да не получава търговски съобщения от доставчика на услуги чрез натискане върху указател за връзка за автоматично отписване, която е обозначена в съдържанието на съответното електронно съобщение.

Член 23. (1) Доставчикът на услуги има правото, след отправяне на предупреждение до потребителя до посочения от него адрес на електронна поща в разумен срок, да спира, ограничава или променя услугите по чл. 4, предоставяни на потребителя, както и да уведомява компетентните държавни органи, ако по преценка на доставчика на услуги чрез поведението си потребителят извършва неправомерни действия и нарушава настоящите общи условия.

(2) Доставчикът на услуги има правото да променя съдържанието на услугите с цел тяхното непрекъснато подобряване и актуализиране. Информация за предстоящи промени се публикува под формата на съобщение на уебсайта www.hempfarms.bg в разумен срок.

Член 24. (1) Доставчикът на услуги има правото да поставя на всяка от уеб страниците на уебсайта www.hempfarms.bg електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от доставчика на услуги или от трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на доставчика на услуги.

(2) Доставчикът на услуги полага дължимата грижа да установи дали съдържанието, публикувано на уебсайтовете по ал. 1, е незаконно или накърняващо правата на трети лица. В случай че доставчикът на услуги получи уведомление, че съдържание, публикувано на уебсайт, който е извън контрола на доставчика на услуги, нарушава правата на трети лица, доставчикът на услуги незабавно премахва указателя за връзка, рекламния банер или рекламната форма към този уебсайт.

(3) Доставчикът на услуги не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на уебсайтовете по ал. 1 или разпространяваното чрез тях съдържание, както и на услуги или съдържание, станали достояние на потребителя при ползване на услугите, предлагани чрез уебсайта www.hempfarms.bg.

Член 25. (1) Доставчикът на услуги има право да блокира временно или да прекрати предоставянето на услугите на потребител, който нарушава свои задължения, свързани с използването на услугите. Достъпът до услугите може да бъде възстановен при отстраняване на нарушението и последиците от него.

(2) Доставчикът на услуги уведомява потребителя за всяко блокиране или прекъсване на услугите по чл. 4, ал. 2 на основанията, посочени в ал. 1, чрез изпращане на електронно съобщение на адреса на електронна поща на потребителя.

(3) В случай на многократни и повтарящи се нарушения на общите условия от страна на потребителя, доставчикът на услуги има право да заличи потребителския профил след изпращане на електронно съобщение на адреса на електронна поща на потребителя.

Член 26. (1) Доставчикът на услуги се задължава да предоставя на потребителя необходимата информация за стоките, предлагани в електронния магазин на доставчика на услуги, и за услугите по чл. 4, ал. 2 от настоящите общи условия, включително, но не само – условията за плащане, доставка, срок на изпълнение на услугата, предвидени от доставчика на услуги начини за разглеждане на жалби от потребителя и др.

(2) Доставчикът на услуги се задължава да предоставя услугите по начин, който да не изисква от потребителя допълнителни разходи, включително, но не само, пощенски такси, митнически данъци и такси.

VIII. Права на интелектуална собственост

Член 27. (1) Правата на интелектуална собственост върху съдържанието, разположено на уебсайта www.hempfarms.bg, се закрилят от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други приложими закони и принадлежат на доставчика на услуги или на съответно указани трети лица, отстъпили на доставчика на услуги правото на използване на съответните закриляни обекти.

Член 28. (1) Използването на услугите и на включеното в тях съдържание, което съдържа обекти, закриляни от права на интелектуална собственост, в нарушение на настоящите общи условия, освен нарушение на уговореното между доставчика на услуги и потребителя, може да съставлява и нарушение на права върху обекти на интелектуална собственост на трети лица.

(2) За всяко нарушение по ал. 1 потребителят може да понесе гражданска, административнонаказателна или наказателна отговорност, като в този случай потребителят има задължението да обезщети доставчика на услуги или трети лица за причинените вреди.

IX. Отговорност и обезщетения

Член 29. (1) Доставчикът на услуги гарантира, че всяка стока съответства на нормативно установените изисквания за безопасност, преди да бъде предложена в електронния магазин на доставчика на услуги.

(2) Доставчикът на услуги не носи отговорност при употреба на стоките извън нормално и разумно предвидимите условия за употреба, включително, но не само за лекуване и профилактика на болести.

(3) Доставчикът на услуги не носи отговорност при неспазване на указания за употреба, дадени от производителя на дадена стока, включително, но не само чрез превишаване на посочената доза за дневен прием, пълното заместване на разнообразното хранене с прием на поръчана стока и др.

Член 30. (1) За да гарантира безопасността на предлаганите стоки, доставчикът на услуги предприема превантивни мерки, като периодично се информира за рисковете, които всяка стока може да представлява за здравето и безопасността на потребителите, и като систематично регистрира и анализира случаите на упражнено право на рекламация.

(2) За всяка стока доставчикът на услуги предоставя на потребителя информация за рисковете, свързани с употребата ѝ, както и необходимите документи, необходими за проследяване произхода на стоката.

Член 31. (1) Доставчикът на услуги полага дължимата грижа съдържанието в уебсайта  www.hempfarms.bg да се поддържа винаги вярно и актуално, но не гарантира достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира с конкретни срокове за актуализиране на информацията, освен ако не е посочено нещо различно на уебсайта www.hempfarms.bg (доколкото е приложимо).

(2) Доставчикът на услуги полага дължимата грижа за постоянния достъп до услугите по чл. 4, ал. 1, нормалното им използване, както и за извършването на доставката на поръчаните от потребителя стоки, но няма задължението и не гарантира, че тези стоки и услуги ще удовлетворят изискванията на потребителя.

(3) Доставчикът на услуги не носи отговорност за претърпени от потребителя вреди вследствие на посочване на неверни данни от потребителя при заявяването на услугите по чл. 4, ал. 2.

Член 32. При упражняване на правото на отказ по чл. 15, правото на замяна по чл. 16 и правото на рекламация по чл. 17 от настоящите общи условия, рискът от загуба или повреда при превозването на стоките се носи от потребителя, когато той е избрал превозвач, различен от посочения от доставчика на услуги. В случаи на каквито и да е вреди, потребителят може да претендира обезщетение от превозвача, но не и спрямо доставчика на услуги.

Член 33. (1) Доставчикът на услуги не носи отговорност за наличността и качеството, в това число ефикасността, въздействието, приложимостта, точността и други, на стоките и услугите, доведени до знанието на потребителя чрез публикуване на уебсайта www.hempfarms.bg на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица.

(2) Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на доставчика на услуги, последният не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, обезпечаването, изпълнението, изменението и прекратяването на договорни и законови задължения във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за причинени вреди, произтекли от неизпълнението на тези задължения.

Член 34. Доставчикът на услуги не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя или за загуба на данни, произтекли от съдържание, съхранено или използвано по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Член 35. (1) Доставчикът на услуги не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън контрола на доставчика на услуги, включително в случаи на случайно събитие, непреодолима сила, прекъсване на глобалната или локалната интернет свързаност, породено от повреди в основната физическа инфраструктура, неправилна софтуерна конфигурация, свръхнатоварване на мрежата, атаки от тип „отказ от услуга“ и всякакви други проблеми в предоставянето на услугите извън контрола на доставчика на услуги, проблеми, дължащи се на оборудването на потребителя, както и при случаи на неправомерен достъп или неправомерна намеса на трети лица във функционирането на информационните системи на доставчика на услуги или сървърите на доставчик на услуга по съхраняване на чужда информация.

Член 36. (1) Доставчикът на услуги не носи отговорност за претърпени вреди, включително пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите по чл. 4, ал. 1, както и вследствие на изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотaта на съобщения, материали, информация или друго съдържание, използвани, записвани или станали достъпни чрез уебсайта www.hempfarms.bg във връзка с тези услуги.

(2) Доставчикът на услуги не носи отговорност за претърпените вреди, включително пропуснатите от потребителя или от трети лица ползи, причинени вследствие на разваляне на договора поради неспазване от страна на потребителя на изискванията на настоящите общи условия, неспазване на разпоредбите на действащото законодателство или поради изпълнението на разпореждания на компетентни държавни органи.

Член 37. (1) Доставчикът на услуги не носи отговорност за настъпили имуществени и неимуществени вреди за физическото или психическото здраве на потребителя, в случай че той използва или възприеме стоките като абсолютен заместител на балансираното и разнообразното хранене или като вещества, притежаващи свойства за лечение или профилактика на заболявания.

(2) Доставчикът на услуги не носи отговорност за настъпили имуществени и неимуществени вреди за физическото или психическото здраве на потребителя, в случай че той възприеме информация или друг вид съдържание, достъпно на уебсайта www.hempfarms.bg, като здравна услуга, медицинска консултация, медицински и/или здравен съвет, диагностична и/или лечебно-терапевтична дейност.

Член 38. (1) Потребителят отговаря за опазването на своето потребителско име, парола или каквито и да било други данни, предоставени във връзка с ползването на услугите съгласно настоящите общи условия.

(2) Потребителят е длъжен незабавно да уведоми доставчика на услуги за всеки забелязан случай на неправомерен достъп до услугите чрез използване на потребителското му име и парола, както и във всички случаи, когато според потребителя съществува опасност от такова използване.

(3) Потребителят отговаря за всички действия, извършени чрез използване на потребителското му име и парола от него или от трети лица, в случай че потребителят не е уведомил доставчика на услуги съгласно ал. 2 в разумен срок.

X. Промени в общите условия

Член 39. (1) Доколкото услугите, предоставяни от доставчика на услуги, постоянно се допълват и изменят с цел тяхното развитие и усъвършенстване, както и с оглед на възможни законодателни изменения, настоящите общи условия могат да бъдат променяни от доставчика на услуги. Текстът на измените общи условия се публикува на уебсайта www.hempfarms.bg в разумен срок преди влизането им в сила.

(2) В случай на извършване на промени в общите условия, доставчикът на услуги уведомява потребителя на услугите по чл. 4, ал. 2 за извършените промени чрез изпращане на електронно съобщение на посочения от потребителя адрес на електронна поща в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(3) С изключение на случаите, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт, в приложимите случаи потребителят на услугите по чл. 4, ал. 2 може да изрази несъгласие с промените в общите условия, като се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение, или може да продължи да го изпълнява при действащите преди измененията общи условия.

(4) Потребителят упражнява правото си по ал. 3 чрез изпращане до доставчика на услуги на електронно съобщение, с което го уведомява за упражняването на правото си по ал. 3. Потребителят следва да изпрати електронното съобщение в едномесечен срок от получаването на уведомлението по ал. 2. Електронното съобщение следва да бъде изпратено от адреса на електронна поща, с който потребителят е заявил услугата по чл. 4, ал. 2 и до който е било изпратено уведомлението по ал. 2.

(5) Измененията в общите условия обвързват потребителя по договора, когато потребителят е уведомен за тях при условията на ал. 2 и не е упражнил правото си по ал. 3 и 4.

(6) Ако потребителят продължи да използва услугите и съдържанието, достъпни чрез уебсайта www.hempfarms.bg, след окончателното влизане в сила на измененията в общите условия, ще се счита, че същият е изразил съгласието си с измененията в общите условия.

XI. Прекратяване на договора

Член 40. Освен в случаите, предвидени в настоящите общи условия, договорът между страните се прекратява при настъпването на някое от следните обстоятелства:

1. по взаимно съгласие на доставчика на услуги и потребителя; 2. в други предвидени в закона случаи.

Член 41. Всяка от страните има право да развали договора в случай на неизпълнение на задължение на другата страна, произтичащо от настоящите общи условия, по причина, за която тази страна отговаря.

XII. Защита на личните данни

Член 42. Доставчикът на услуги предприема необходимите мерки за защита на личните данни на потребителя. Правилата на доставчика на услуги за защита на личните данни са достъпни в уебсайта www.hempfarms.bg на уеб страница с адрес: www.hempfarms.bg/privacy-policy

XIII. Разрешаване на спорове

Член 43. Всички спорове между страните, възникващи от или отнасящи се до договора, сключен помежду им, включително въпроси, свързани с тълкуването, недействителността, изпълнението или прекратяването на договора, както и спорове по попълването на празноти в договора или изменението му във връзка с нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани в дух на разбирателство и добра воля чрез преговори и взаимни отстъпки от страните.

XIV. Допълнителни уговорки

Член 44. (1) Освен в изрично предвидените случаи, посочените в настоящите общи условия, писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на бутон или маркиране на радиобутон или отметка в уебсайта www.hempfarms.bg и други подобни, доколкото изявлението е технически записано по начин, който дава възможност да бъде възпроизвеждано.

(2) С приемането на настоящите общи условия и със сключването на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат разменените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай че потребителят е посочил невалиден адрес на електронна поща, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от доставчика на услуги, дори ако не е било получено.

Член 45. В случай че една или повече от уговорките на настоящите общи условия бъде прогласена за недействителна изцяло или отчасти, това не влече недействителност на договора, на други негови уговорки или други отделни негови части, които продължават да бъдат в сила между страните. Недействителната клауза се смята за заместена от повелителните норми на закона или установената практика и обичаи.

Настоящите общи условия са приети с решение и влизат в сила от 14.12.2020 г.